Surah Rahman in English - The 55th Surah Of Quran

Surah Rahman," also known as "Surah Ar-Rahman," is the 55th chapter of the Quran, consisting of 78 verses (ayat). It holds a significant place in Islamic tradition, revered for its lyrical beauty, profound messages, and spiritual depth. The name "Ar-Rahman" translates to "The Most Merciful," which is a recurring theme throughout the Surah. 

Surah Rahman in English - The 55th Surah Of Quran

Surah Rahman in English

Download Surah Rahmaan Pdf


Surah Rahmaan in English 


Bismillaahir Rahmaanir Raheem 


Ar Rahmaan (1)
'Allamal Quran (2)
Khalaqal insaan (3)
'Allamahul bayaan (4)
Ashshamsu walqamaru bihusbaan (5)
Wannajmu washshajaru yasjudan (6)
Wassamaaa'a rafa'ahaa wa wada'al Meezan (7)
Allaa tatghaw fil meezaan (8)
Wa aqeemul wazna bilqisti wa laa tukhsirul meezaan (9)
Wal arda wada'ahaa lilanaam (10)
Feehaa faakihatunw wan nakhlu zaatul akmaam (11)
Walhabbu zul 'asfi war Raihaan (12)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan (13)
Khalaqal insaana min salsaalin kalfakhkhaar (14)
Wa khalaqal jaaan mim maarijim min naar (15)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan (16)
Rabbul mashriqayni wa Rabbul maghribayn (17)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan (18)

Surah Rahman

Marajal bahrayni yalta qiyaan (19)
Bainahumaa barzakhul laa yabghiyaan (20)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan (21)
Yakhruju minhumal lu 'lu u wal marjaan (22)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan (23)
Wa lahul jawaaril mun sha'aatu fil bahri kal a'laam (24)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (25)
Kullu man 'alaihaa faan (26)
Wa yabqaa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam (27)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (28)
Yas'aluhoo man fissamaawaati walard; kulla yawmin huwa fee shaan (29)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (30)
Sanafrughu lakum ayyuhas saqalaan (31)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (32)
Yaa ma'sharal jinni wal insi inis tata'tum an tanfuzoo min aqtaaris samaawaati wal ardi fanfuzoo; laa tanfuzoona illaa bisultaan (33)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (34)
Yursalu 'alaikumaa shuwaazum min naarinw-wa nuhaasun falaa tantasiraan (35)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (36)
Fa-izan shaqqatis samaaa'u fakaanat wardatan kaddihaan (37)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (38)
Fa-yawma'izil laa yus'alu 'an zambiheee insunw wa laa jaann (39)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (40)
Yu'raful mujrimoona biseemaahum fa'yu'khazu binna waasi wal aqdaam (41)


Surah Rahman

Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (42)
Haazihee jahannamul latee yukazzibu bihal mujrimoon (43)
Yatoofoona bainahaa wa baina hameemim aan (44)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (45)
Wa liman khaafa maqaama rabbihee jannataan (46)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (47)
Zawaataaa afnaan (48)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (49)
Feehimaa 'aynaani tajriyaan (50)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (51)
Feehimaa min kulli faakihatin zawjaan (52)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (53)
Muttaki'eena 'alaa furushim bataaa'inuhaa min istabraq; wajanal jannataini daan (54)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (55)
Feehinna qaasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wa laa jaaann (56)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (57)
Ka annahunnal yaaqootu wal marjaan (58)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (59)
Hal jazaaa'ul ihsaani illal ihsaan (60)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (61)
Wa min doonihimaa jannataan (62)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (63)
Mudhaaammataan (64)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (65)
Feehimaa 'aynaani nad daakhataan (66) 
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (67)
Feehimaa faakihatunw wa nakhlunw wa rummaan (68)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (69)

Surah Rahman

Feehinna khairaatun hisaan (70)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (71)
Hoorum maqsooraatun fil khiyaam (72)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (73)
Lam yatmis hunna insun qablahum wa laa jaaann (74)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (75)
Muttaki'eena 'alaa rafrafin khudrinw wa 'abqariyyin hisaan (76)
Fabi ayyi aalaaa'i Rabbikumaa tukazzibaan. (77)
Tabaarakasmu Rabbika Zil-Jalaali wal-Ikraam (78)

Surah Rahman
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now